Chương trình Thạc sĩ Quản Trị Kinh Doanh (MBA) và Thạc sĩ Quản Trị Tài chính do Trường đại học Birmingham City cấp bằng giảng dạy tại trường Đại học Kinh tế – Luật, Đại học Quốc Gia TP. HCM và tại Hà nội có cấu trúc chương trình và bằng cấp giống y hệt như chương trình Thạc sĩ đang được giảng dạy tại Anh. Sinh viên học chương trình có cơ hội học toàn bộ chương trình gồm 3 học kỳ tại Việt Nam hoặc chuyển đổi sang Anh học các học kỳ còn lại chưa hoàn thành tại Việt Nam. Các học phần của chương trình được xây dựng trên bối cảnh thực tiễn với các trường hợp điển hình.

HỌC KỲ 1

  • Quản trị nguồn nhân sự chiến lược (Strategic Human Resources Management)
  • Quản trị marketing quốc tế (Global Marketing Management)
  • Quản trị hoạt động tài chính (Managing Financial Performance)

HỌC KỲ 2

  • Quản trị dự án và tác nghiệp (International Operations and Project Management)
  • Lãnh đạo chiến lược và chuyển đổi tổ chức (Strategic Leadership and Organisational Transformation)
  • Doanh nghiệp, cải tiến và sáng tạo (Enterprise, Innovation and Creativity)

HỌC KỲ 3

  • Quản trị chiến lược hiện đại trong bối cảnh toàn cầu (Contemporary Strategic Management in Global contexts)
  • Luận văn (Dissertation, including Research Methods)